"Cinta Hakiki Khaliq Terbit Dari Kalbu Nan Suci.Rintihan Hati Luahan Perasaan Yang Dituturkan DihadapanNya Menggamit Rasa Syahdu Memecah Kesunyian Malam Justeru Melahirkan Sentuhan Jiwa Dan Ketenangan Pada Hati ,Yang Merindui Penciptanya".

Friday, 29 July 2011

Shahih Tafsir Ibnu Katsir

Tafsir Ibnu Katsir merupakan kitab yang sangat penting yang ditulis dalam masalah tafsir al-Qur-an al-’Azhim, kitab ini paling banyak diterima dan tersebar di tengah umat ini. Imam Ibn Katsir telah menghabiskan waktu yang sangat lama untuk menyusunnya. Tidak mengherankan jika penafsiran beliau sangat kaya dengan riwayat (baik hadits maupun atsar), bahkan hampir seluruh hadits periwayatan Imam Ahmad yang terdapat dalam kitab al-Musnad tercantum dalam kitab tafsir ini.

Beliau juga menggunakan rujukan-rujukan penting lainnya yang sangat banyak, sehingga sangat kaya akan manfaat dalam berbagai disiplin ilmu agama (sepert ‘Aqidah, Fiqih dan Iain-lain). Sangat wajar apabila Imam as-Suyuthi berkata: Belum pernah ada kitab tafsir yang semisal dengannya.

Selain itu, metode beliau dalam penyusunan kitab yang sangat bermanfaat ini adalah dengan cara menyebutkan ayat terlebih dahulu, kemudian menyatakan maknanya secara umum, selanjutnya menafsirkannya dengan ayat, hadits atau perkataan Sahabat dan Tabi’in. Terkadang beliau menjelaskan seputar hukum yang berkaitan dengan ayat, dengan dukungan dalil-dalil lain dari al-Quran dan as-Sunnah serta dilengkapi dengan pendapat-pendapat para ahli fiqih disertai dalilnya.

Akan tetapi banyak dijumpai riwayat dalam kitab ini adalah riwayat yang tidak shahih, oleh karena itu Syaikh Shafiyurrahman Al Mubarakfuri memimpin suatu kumpulan untuk meringkasnya, memberikan judul pada tiap-tiap pembahasannya serta menisbatkan hadits kepada rawi yang meriwayatkannya, menampilkan hadits-hadits shahih dan hasan saja, menjauhkan hadits dhaif dan maudhu serta membuang kisah-kisah israilliyat.

Kitab asli dari buku terjemah ini adalah: Al Misbaul Muniir fii Tahdzib At Tafsir Ibnu Katsir. Dalam edisi terjemahan ini, terdapat kelebihan-kelebihan diantaranya yaitu:


1. Pencantuman nombor ayat dan surat,


2. Takhrij semua hadits yang tercantum didalamnya. Dalam hal ini merujuk pada takhrij oleh Syaikh Hani Al Haaj baik dari sisi penomboran maupun pengesahan hadits. Apabila pengesahan berasal dari kitab Syaikh Albani -rahimahullah- , maka dicocokkan dengan penomboran dari kitab tersebut, apabila hadits-hadits tersebut pengesahannya dalam kitab al imam al muhadits Syaikh Al Albani itu tidak ada, maka dirujuk pada kitab aslinya disertai pengesahan dari ulama terkemuka.3. Dan masih banyak kelebihan lainnya yang dimiliki cetakan ini.No comments:

Post a Comment